Szablony wniosków egzekucyjnych

Jak rozpocząć odzyskiwanie należności przez komornika sądowego?

Należy złożyć wniosek egzekucyjny do kancelarii komornika.
Do wniosku musi być załączony tytuł wykonawczy w oryginale (wyrok sądu, nakaz sądowy, itd.)
Wniosek musi być podpisany przez wierzyciela lub jego pełnomocnika.
Jeśli wniosek składa pełnomocnik wówczas konieczne jest załączenie pełnomocnictwa w tym zakresie.

Poniżej znajdują się szablony wniosków egzekucyjnych niezbędnych do rozpoczęcia (wszczęcia) postępowania egzekucyjnego.